นายวรภัทร  ธนะวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
เว็บบอร์ด
ผลงานครู
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นมุ่งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
เรียนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม สำนึกรักประเพณี เทคโนโลยีก้าวไกล
 
“ ทนโต เสฐโฐ  มนุสเสสุ”  ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด
 

1.   จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา   ประถมศึกษาแลมัธยมศึกษาตอนต้น
2.   จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
3.    จัดการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  และเชื่อมโยงกับสภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ผู้เรียนให้มีความสามารถด้านภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  คณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สามารถนำมวลประสบการณ์ที่ได้รับจากโรงเรียนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
4.    ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิใจในความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ของตนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

 

1.  นักเรียนในพื้นที่บริการทุกคนได้รับการเล่าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจนจบหลักสูตร
2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียนโดยเน้นความสามารถด้านภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทาง
3. วิทยาศาสตร์  คิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาได้  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและเป็น  สมาชิกที่ดีของสังคม 
4. มีจิตสาธารณะ  สำนึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ  มุ่งทำประโยชน์และสร้างความดีงามในสังคม
5. รักการออกกำลังกายดูแลตนเองให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดี
6. เข้าใจประวัติศาสตร์ชนชาติไทย  ภูมิใจในความเป็นไทย  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
7. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์

 

 

 

:: โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ::
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 054-693543   E-mail : hks.ac.th@hotmail.com