นายวรภัทร  ธนะวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
เว็บบอร์ด
ผลงานครู
สมาคมศิษฐ์เก่า
สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง


นายวรภัทร ธนะวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น

นางรัตนา เหมืองหม้อ
ครู ระดับ ค.ศ.2
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางรัชณีพร จันทมาศ
ครู ระดับ ค.ศ. 1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล
นายสมเกียรติ แซ่โค้ว
ครู ระดับ ค.ศ. 1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา
ครู ระดับ ค.ศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นายนรินทร์ ขันทกันชัย
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางสาวศิริพัชรพร ใบยา
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางสาวจีรนันท์ พุฒหมื่น
ครู ระดับ ค.ศ.1


นางสาวอรพรรณ กันศร
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางทับทิม ใบยา
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัย
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางสาวอนงค์พรรณ รกไพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสพิศ คำเทพ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญ์ธิดา แซ่ซ้ง
ครูผู้ช่วย

นางมนิษิณี นันวงค์
พนักงานราชการ

นายวีระชาติ โนราช
พนักงานราชการ


นางสาวกิตติยา หาญยุทธ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชญาดา ปํญญา
ครูพี่เลี้ยง

นายพิษณุ ยศหล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายคำแสง อินต๊ะแก้ว
นักการภารโรง

       
   

 

:: โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ::
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 054-693543   E-mail : hks.ac.th@hotmail.com