นายณรงค์ กันอาทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
เว็บบอร์ด
ผลงานครู
สมาคมศิษฐ์เก่า
สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง

นายณรงค์ กันอาทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น

นางรัตนา เหมืองหม้อ
ครู ระดับ ค.ศ.2
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นายนรินทร์ ขันทกันชัย
ครู ระดับ ค.ศ. 1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล
นาสมเกียรติ แซ่โค้ว
ครู ระดับ ค.ศ. 1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ
นางสาวรัชณีพร ยาอุด
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางธวัลรัตน์  วรภิรักษ์
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางสาวจีรนันท์ พุฒหมื่น
ครู ระดับ ค.ศ.1


นางวษิณี ขอดเตชะ
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางสาวอรพรรณ กันสร
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางมนิษิณี นันวงค์
พนักงานราชการ

นายวีระชาติ โนราช
พนักงานราชการ

นางสาวกิตติยา หาญยุทธ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุรินทร เนตรทิพย์
ครูอัตราจ้าง
นายพิษณุ ยศหล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายคำแสง อินต๊ะแก้ว
นักการภารโรง
   

 

:: โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ::
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 054-693543   E-mail : huaykon@hotmail.com