ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร ถาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น
เว็บบอร์ด
ผลงานครู
สมาคมศิษฐ์เก่า
สมาคมผู้ปกครองนักเรียน
ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง


ว่าที่ร้อยตรี วิเชียร ถาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโก๋น

นางรัตนา เหมืองหม้อ
ครู ระดับ ค.ศ.2
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางรัชณีพร จันทมาศ
ครู ระดับ ค.ศ. 1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคคล
นาสมเกียรติ แซ่โค้ว
ครู ระดับ ค.ศ. 1
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นางสาวจริยาภรณ์ รัตนประภา
ครู ระดับ ค.ศ.1
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นายนรินทร์ ขันทกันชัย
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางสาวเธียราภรณ์ ตนะทิพย์
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางสาวศิริพัชรพร ใบยา
ครู ระดับ ค.ศ.1
นางสาวจีรนันท์ พุฒหมื่น
ครู ระดับ ค.ศ.1


นางวศินี ขอดเตชะ
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางสาวอรพรรณ กันสร
ครู ระดับ ค.ศ.1

นางทับทิม ใบยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริรัตน์ ทนันชัย
ครูผู้ช่วย


นางมนิษิณี นันวงค์
พนักงานราชการ

นายวีระชาติ โนราช
พนักงานราชการ

นางสาวกิตติยา หาญยุทธ
ครูอัตราจ้าง

นายพิษณุ ยศหล้า
เจ้าหน้าที่ธุรการ
     
นายคำแสง อินต๊ะแก้ว
นักการภารโรง
   

 

:: โรงเรียนบ้านห้วยโก๋น ::
หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
โทรศัพท์ : 054-693543   E-mail : hks.ac.th@hotmail.com